REGULAMIN H.O.T.E.L’u LIDO

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w hotelu. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie H.O.T.E.L.u Lido
 3. Regulamin jest dostępny w Recepcji jak również na tablicy informacyjnej w obiekcie przy drzwiach wejściowych.
 4. W obiekcie Lido obowiązuje całkowity zakaz palenia. Niedostosowanie się do w/w zakazu skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 400 zł. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscu wyznaczonym – taras letni
 5. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju obiektu od godz. 7:00 do godz. 22:00
 9. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości min. 10% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Wpłata zaliczki przez Gościa stanowi potwierdzenie rezerwacji oraz jest zabezpieczeniem wykonania umowy (usługi pobytu). Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji na min. 7 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 11. W sezonie i w sezonie wysokim zaliczki na pobyt nie będą zwracane w razie anulowania rezerwacji. Sezon wysoki określa następujące miesiące (styczeń, luty, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, grudzień), sezon (kwiecień i wrzesień) natomiast sezon niski (marzec, październik i listopad).
 12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 13. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w jego mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowanie obiektu Lido
 15. Gość obiektu Lido ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, po uprzednim kontakcie.
 16. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu Lido.
 17. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 18. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 19. Parking niestrzeżony dla Gości jest bezpłatny. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.

                                                                                                             H.O.T.E.L. LIDO